Saturday, May 21st 2022, 10:50am UTC+2

Giriş yapmadınız.

 • Giriş

5. Arama

Sayın ziyaretçi, Tom`s Diner sitesine hoş geldiniz. Eğer buraya ilk ziyaretiniz ise lütfen Yardım bölümünü okuyunuz. Yardım bölümü bu sitenin nasıl çalıştığını açıklamaktadır. Site özelliklerinin tümünü kullanabilmeniz için öncelikle kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Kayıt yaptırmak için kayıt formunu okuyabilir ya da kayıt işlemi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Eğer önceden kayıt yaptırdıysanız, buraya tıklayarak giriş yapabilirsiniz.

5. Arama

Genellikle her sayfan.n üst k.sm.nda bir arama alan. bulunmaktad.r, arama i.levi gezdi.iniz forum bölümü ile ili.kili olacak .ekilde dinamik bir biçimde özellik kazanmaktad.r. E.er o an ana sayfay. geziyorsan.z, bu arama i.levi ile tüm forumda arama yapabilirsiniz. Ancak daha belirli alanlara gezerken arama yapmak isterseniz, bu arama özelli.i sadece o alanlar için geçerli olacakt.r. Örne.in bir konu geziyorsan.z, sadece o konu içinde arama yap.lacakt.r. Arama menüsü geli.mi. arama seçeneklerini içeren aç.l.r bir menü ve ayn. zamanda en s.k yap.lan arama çe.itlerini de bar.nd.rmaktad.r (son 24 saate ait konular) bunun yan.nda size daha fazla arama özelli.i sa.layan geli.mi. arama bölümüne de burdan ula.abilirsiniz.

Sistem sitenizin aranabilecek özellikteki bölümlerini otomatik olarak tan.maktad.r. Varsay.lan olarak mesajlar, konular ve özel mesajlar alanlar.nda arama yap.lmaktad.r. E.er takvim gibi bir modül yüklemi.seniz ayn. zamanda takvimdeki olaylar ile ilgili arama da yapabilirsiniz.

Arama için a.a..da belirtilen olanaklar sunulmu.tur:

 • Bir terim ara:
Terim
Tan.mlama
+Metin Önünde art. i.areti olan terimin bulunmas. gerekmektedir.
-Metin Ayr.ca belirli terimlerin önüne eksi i.areti koyarak onlar. arama i.leminizin d...nda tutabilirsiniz.
Metin Metin2 E.er sadece kelimeleri yazarsan.z sadece bir kelime için dahi olsa tüm olas.l.klar listenelenecektir. .ki terimin birlikte bulundu.u sonuçlar daha üst k.s.mlarda listelenecektir.
>Metin <Metin2 Ok operatörü ile bir terime öncelik verebilirsiniz, böylece bu terim arama sonuçlar. aç.s.ndan daha önemli bir önceli.e sahip olacakt.r.
+Metin +(>Metin2 <Metin3) Ayn. zamanda alt aramalar yapmak için parantez kullanabilirsiniz. Örnek "Metin" ve "Metin2" ya da "Metin" ve "Metin3" içeren sonuçlar. listeleyecektir. .lk belirtilen terimler daha fazla öneme sahip olacakt.r.
+Metin ~Metin2 Uzatma i.areti (tilde) öncelik konusunu geçersiz k.lman.z. sa.layacakt.r. "Metin" ve "Metin2" içeren sonuçlar e.er "Metin2" içermiyorsa daha dü.ük önceli.e sahip olmayacakt.r.
Metin* Y.ld.z operatörü araman.z. geni.letecektir, örne.in arama sonucu olarak "Metinbla" da bulunacakt.r. Bu operatör sadece bir kelimenin sonunda kullan.labilir.
"Metin Metin2" Çift t.rnak i.areti geçerli kelime gruplar.n. belirlemenizi sa.lar. Arama sonuçlar. bu kelime grubunun tamam.n.n birlikte göründü.ü bölümleri içerecektir. Örne.in "Metin, Metin2" bulunamayacakt.r çünkü araya konan virgül giri.in bir ifade olmas.n. önlemektedir.
 • Yazar ara
 • Sonuçlar.n bulunaca.. bir zaman aral... giriniz.
 • Sonuçlar.n nas.l s.ralanaca..n. giriniz.
 • Kullan.lacak arama türünü giriniz, bununla ilgili baz. geli.mi. seçenekler göreceksiniz:
  • Forum:
   E.er belirli baz. konular. ar.yorsan.z, araman.n hangi forumlarda yap.laca..n. seçebilmeniz için size seçenekler verilecektir. Ayn. zamanda sonuçlar.n mesajlar ya da konular .eklinde listelenmesi iste.inizi belirtebilirsiniz.
  • Özel Mesajlar:
   Hangi klasörlerin aranaca..n. seçebilirsiniz.

« 4. Profilim